A Tiszakeszi Százdi Sport Horgász Egyesület 1/2014. számú közgyűlési határozata

A horgász egyesület 2014. 03. 29-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

Az egyesület elnökének, gazdasági vezetőjének, ellenőrző bizottság elnökének, valamint a fegyelmi bizottság elnökének, 2013-as gazdasági évéről szóló beszámolóját elfogadta.

A Tiszakeszi Százdi Sport Horgász Egyesület 2/2014. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2014. 03. 29-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

A horgász egyesület, a Tiszakeszi Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola horgász szakkörébe járó 8 fő gyerek részére, amennyiben az szükségessé válik, területi engedély kiváltására 15.200-Ft. támogatás megadását, illetve kifizetését állja.

A Tiszakeszi Százdi Sport Horgász Egyesület 3/2014. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2014. 03. 29-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

A horgász egyesület 2014. évi éjszakai horgászversenyének fődíja egy 2015. évre szóló ingyenes felnőtt területi engedély, illetve az ennek megfelelő pénzbeli érték lesz, míg a nappali horgászversenyek 06.00 és 12.00 óra közötti időben lesznek megtartva, és azokra a helyszínen is lehet majd nevezni.

A Tiszakeszi Százdi Sport Horgász Egyesület 1/2015. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2015. 05. 31.-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

Az egyesület elnökének, gazdasági vezetőjének, valamint az ellenőrző bizottság elnökének 2014-es gazdasági évéről szóló beszámolóját elfogadta.

A Tiszakeszi Százdi Sport Horgász Egyesület 2/2015. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2015. 05. 31.-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján az alapszabály módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

A Tiszakeszi Százdi Sport Horgász Egyesület 3/2015. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2015. 05. 31.-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

1. A 2015 június 01 és december 31-e közötti időben illetve 2016 január 01-ét követően visszavonásig, az egyesületbe történő egyszeri belépési díj 5.000-ft/fő, míg a tagdíj 2.000-ft/fő lesz.

2. A 2015 június 01-ét követően az a személy, aki az elnökség által szervezett társadalmi munkákban nem vesz részt pénzbeli szankcionálásban nem részesül, ellenben aki a munkákban részt vesz, azt az egyesület arra a napra vendégül látja ételre és italra.

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 4/2015. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2015. 10. 16.-ai közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján az alapszabály módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

1.) Az alapszabály, 6.§ 2. pontja az alábbiak szerint módosul és a 3. ponttal egészül ki:

2. A feltételről az egyesület elnöke, dönt. A felvételi kérelem elutasításáról hozott

írásbeli határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület

elnökségéhez.

3. A tiszteletbeli tagok tagfelvételéről kizárólagos hatáskörrel a közgyűlés dönt.

2.) Az alapszabály 7. §a a "Különleges jogállású tagság" alcím "a" és "d" pontja az alábbiak szerint módosul :

a. 18. életévet be nem töltött tagok gyermek (hároméves kortól az adott év

december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy) és ifjúsági tagok

(ifjúsági horgász, aki 15 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 18.

életévét be nem töltött személy) akik választott tisztséget nem tölthetnek be.

d. Pártoló és tiszteletbeli tagok, akik szavazati joggal nem rendelkeznek és

tisztségekre nem válaszhatók. A közgyűlésen tanácskozási, indítványtételi jog

őket is megilleti. A pártoló és a tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési

kötelezettségük nincs.

3.) Az alapszabály 10.§a 3. pont törlésre került és helyébe azonos szám alatt az alábbi rendelkezés lép:

3. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

a. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

c. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

d. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

e. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

f. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

4.) Az alapszabály 13. §a4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Kivétel kizárás esetén 8. § 4/a pontja - amikor a kizárási döntéshez az elnökség tagjainak kétharmados többséggel hozott határozata szükséges. Az alapszabály ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

5.) Az alapszabály 14. § 1. pontjának "k" bekezdése törlésre került:

k. Törölve

6.) Az alapszabály 21.§a2.pontja törlésre került és helyére azonos számozás alatt az alábbi rendelkezés lép:

2. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi

személy vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen

kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől

függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy, vezető

tisztségviselőjéhez intézi.

7.) Az alapszabály 23. §a az "Egyesület felügyelete" fejezet helyébe az "Egyesület törvényes működésének ellenőrzése" fejezetcím lép és az 1. pont az alábbiak szerint módosul:

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYES ELLENŐRZÉSE

23.§. 1. Az egyesület működése felett a törvényes ellenőrzését az illetékes ügyészség látja el.

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 1/2016. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2016. 02. 06.-ai közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

Az egyesület elnökének, gazdasági vezetőjének, valamint a felügyelő bizottság elnökének 2015-ös gazdasági évéről szóló beszámolóját ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 2/2016. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2016. 02. 06.-ai közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

1. Az egyesület 2016 évben, amennyiben erre felkérés érkezik, részt vesz a Tiszaújvárosban megrendezésre kerülő Sziget Fesztiválon, valamint a Tiszakesziben megrendezésre kerülő Bogrács Fesztiválon és Keszi Maratonon.

2. Amennyiben az időjárás engedi, az egyesület évadnyitó horgászversenye 2016. június 18.-án, évadzáró horgászversenye 2016. szeptember 24.-én lesz megtartva 07.00 és 12.00 óra közötti időben.

3. Az első gyerekverseny 2016. július 09.-én, míg a másodig 2016. augusztus 06-án lesz megtartva 08.00 és 11.00 óra közötti időben.

4. Az éjszakai horgászverseny és az azt megelőző főzőverseny 2016. augusztus 06.-án 12.00 és 15.00 óra valamint 19.00 és 07.00 óra közötti időben lesz megtartva.

5. A versenyek díjazása, menete és lebonyolítása a korábbi évekéhez hasonlóan történik.

6. Az időseknek és mozgássérülteknek a versenyeken a rendezőség visszavonásig továbbra is biztosítja a számukra megközelíthető és meghorgászható szektorokat.

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 3/2016. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2016. 02. 06.-ai közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntése alapján:

A egyesület tagsága felhatalmazza az elnökséget a Tiszatarjáni Holt-Tisza haszonbérletének megszerzésére és az ezzel kapcsolatos teendők és adminisztrációk elvégzésére.

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 4/2016. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2016. 04. 05-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntései alapján:

1. Az egyesület által kibocsátott területi horgászengedélyek árai, és a tagsági díj, külön-külön és nem összevontan fizetendők.

2. A Tiszatarjáni Holt-Tisza /új víztérkódja: 05-055-1-1/ halgazdálkodási vízterületre az egyesület éves területi horgászengedélyt ad ki felnőtt, ifjúsági és gyermek kategóriában, míg felnőtt és ifjúsági kategóriában heti és napi engedélyeket is.

3. A Tiszatarjáni Holt-Tisza /új víztérkódja: 05-055-1-1/ halgazdálkodási vízterületre kiadott, 2016. évre szóló területi horgászengedélyek árai:

éves felnőtt: 12.000,-Ft heti felnőtt: 6.000,-Ft napi felnőtt: 1.200,-Ft

éves ifjúsági: 6.000,-Ft heti ifjúsági: 3.000,-Ft napi ifjúsági: 600,-Ft

éves gyermek: 2.000,-Ft

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 5/2016. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2016. 04. 05-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntései alapján a Tiszatarjáni Holt-Tisza /új víztérkódja: 05-055-1-1/ halgazdálkodási vízterületén:

1. Tilos a halászat bármi nemű alkalmazása, a vízterületen csak horgászni lehet!

2. Horgászatot folytatni a 2013. évi CII. törvény, valamint a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 2014. január 01-jén hatályba lépő VM rendelet szerint lehet.

3. A területi engedély csak állami horgászjeggyel és horgászigazolvánnyal, illetve személyi igazolvánnyal együtt érvényes.

4. Elsődleges szabályként a vízterületen csak partról lehet horgászni, csónak a vízen nem tárolható, és abból horgászni tilos. Kivételes és indokolt esetekben viszont, egyéni kérelem és elbírálás során a közgyűlés felhatalmazása alapján, az elnökség a tiltás alól írásos felmentést adhat.

5. A vízparton, illetve a holtághoz tartozó területen a horgász csak az általános horgászrendben meghatározott számú horgászbotot tarthatja össze-, illetve felszerelt horgászat kész állapotban.

6. Az egyesület által a holtágra kiadott napi területi horgászengedélyek a horgászat megkezdésétől, vagyis a területi engedély érvényességi részénél beírt kezdő óra perctől számított 24 órán át érvényesek.

7. Az egyesület által a holtágra kiadott heti területi horgászengedélyek a kiállítás napjától számított hetedik nap 24.00 órájáig érvényesek beleszámolva a kiállítás napját is.

8. Az egyesület által a holtágra kiadott éves területi horgászengedély a kiállítás dátumát követő év január 31. napjáig érvényes.

9. Az egyesület a holtágba évente két alkalommal telepít a törvény által meghatározott súlyú és meghatározott életkorú halat. A telepítést követően a vízterületen 3 napig horgászni TILOS!

10. A kifogható és elvihető halak méret, súly és tilalmi időbeni korlátozásában elsősorban az általános törvényi szabályozás a meghatározó, de ponty esetében egész évben érvényes, hogy a 6 kg feletti példányokat elvinni tilos, azokat a kifogásukat követően a horog eltávolítása, a hal mérlegelése és a fényképezkedések után azonnali hatállyal vissza kell engedni a vízbe.

11. A fenti szabályok be nem tartása szabálysértési, illetve bűntetti eljárást von maga után.

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 6/2016 számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2016. 04. 05-ei közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntései alapján

1. Az egyesület elnöke az egyesület halgazdálkodási kezelésében lévő Tiszatarjáni Holt-Tiszára szóló területi engedélyeit legyártathassa, és azokat kifizetheti.

2. A Tiszatarjáni Holt-Tiszára /új víztérkódja: 05-055-1-1/ érvényes területi engedélyt Tiszatarjánban Veres István Tiszatarján, Kossuth utca 70. sz. alatti lakosnál, valamint Tóth Imre tiszatarjáni lakosnál, a tulajdonában lévő, Tiszatarján belterületén található CSALI HORGÁSZTÓNÁL, minden szerdától vasárnapig 06.00 és 18.00 óra közötti időben. (telefon: 20/5303-537) valamint Tiszakesziben Molnár Jánosnál, a Tiszakeszi, Szabadság utca 4. sz. alatt található Műszaki boltban kedden, szerdán és pénteken 08.00 és 11.00 valamint 13.00 és 17.00 óra közötti időben, míg csütörtökön és szombaton 08.00 és 11.00 óra közötti időben. (telefon: 20/4660-310) lehet váltani.

3. A területi jegyeket forgalmazó személyek külön megállapodási szerződés szerint vezetnek nyilvántartást, számolnak el az értékesített területi jegyek árával melyek után 5% jutalékot kapnak.

4. Az elnökség elkészítetheti a halgazdálkodáshoz szükséges terveket, koncepciókat és azokat kifizetheti.

5. Az elnökség megszervezheti a haltelepítéseket, és azokat kifizetheti.

6. Az elnökség az egyesület pénzügyi elszámolásához, adóbevalláshoz igénybeveheti könyvelő segítségét és azt kifizetheti.

7. Az elnökség, amennyiben az az egyesület érdekében szükséges, együttműködési megállapodásokat köthet más egyesületekkel, és hatósággal.

8. Az elnökség az egyesület érdekében különféle pályázatokon vehet részt, amihez az önerőt ha az szükséges az egyesület biztosítja.

9. Az egyesület az előírt társadalmi halőrök oktatásának és vizsgáinak anyagi feltételeit biztosítja.

A Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület 7/2016. számú közgyűlési határozata:

A horgász egyesület 2016. 05. 03-ai közgyűlésének nyílt szavazással meghozott döntései alapján:

Az egyesület titkára: Simon Ibolya