A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

ALHASZONBÉRLETÉBEN LÉVŐ
TISZATARJÁNI HOLT-TISZA
HALGAZDÁLKODÁSI VÍZTERÜLETÉNEK
HELYI HORGÁSZRENDJE


Általános rendelkezések

1. Horgászatot folytatni a Halgazdálkodásról szóló 2013. évi CII. törvény, a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 2014. január 01-jén hatályba lépő VM rendelet, valamint az Országos Horgászrendben foglalt általános és etikai szabályok, korlátozások, és az alábbi helyi horgászrendben foglalt eltérésekkel lehet.

2. A területi engedély csak állami horgászjeggyel és horgászigazolvánnyal, illetve személyi igazolvánnyal együtt érvényes, ezek hiányában a helyfoglalás és a horgászhelyre lepakolás is TILOS!

3. Az éves, heti és napi területi engedélyek árait a közgyűlés határozza meg.

4. Az egyesület által a holtágra kiadott napi területi horgászengedélyek a horgászat megkezdésétől, vagyis a területi engedély érvényességi részénél beírt kezdő óra perctől számított 24 órán át érvényesek.

5. Az egyesület által a holtágra kiadott heti területi horgászengedélyek a kiállítás napjától számított hetedik nap 24.00 órájáig érvényesek, beszámítva a kiállítás napját is, amennyiben az, és a horgászat megkezdése, egy és ugyanazon napra esik. Egyéb esetben az engedély érvényességi részében szereplő, oda beírt ....-tól, ....-íg adatok az irányadók.

6. Az egyesület által a holtágra kiadott éves területi horgászengedély a kiállítás dátumát követő év január 31. napjáig érvényes.

7. A horgász a területi engedély megváltásakor, vagy a horgászat megkezdése előtt, a holtágnál lévő hirdetőtáblákra kihelyezett aktuális, érvényben lévő horgászrend szabályait elolvassa, és tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el! Tudomásul veszi továbbá, hogy a horgászrend be nem tartása, azok önhibából adódó ismeretének hiánya nem mentesít a felelőségre vonás alól, melyek etikai, fegyelmi, szabálysértési, illetve bűntetti eljárást vonhatnak maguk után, és a területi engedély helyszínen történő azonnali bevonása mellett egyéb büntetések kiszabását is eredményezheti.

8. A horgász joga és kötelessége a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, cselekményének abbahagyására felszólítani, az észlelt szabálytalanságot hivatalos személynek, vagy szervnek bejelenteni.

9. A Holt-Tiszán a horgászrend betartásának ellenőrzését a rendőrségen kívül társadalmi halőrök végzik, akiknek mindenki köteles okmányait betekintésre átadni, intézkedéseinek, utasításainak eleget tenni, naponta akár többször is. Az okmányok átadásának megtagadása, az ellenőrzés akadályoztatása szabálysértésnek minősül.

10. A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt hal kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. A kifogott halat szárazon, vagy vízen lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS (állatkínzás). A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben, de nem vödörben, kivéve a csalihalnak szánt egyedeket, kell tartani, vagy azonnal megölni. A vissza nem engedett halat később fogott hallal kicserélni TILOS!

11. A faj szerinti tilalom alá eső, vagy méreten aluli kifogott halat, haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben nem dobva, rugdosva, akár még élettelen állapotban is vissza kell engedni a vízbe. A benyelt horgot kitépni TILOS, ebben az esetben a halat az elvágott horogelőkével kell a vízbe visszajuttatni.

12. Éjszakai horgászat során a horgászhelyet napnyugtától napkeltéig köteles az ott tartózkodó horgász kivilágítani akkor is, ha épen nem horgászik. (Nem csak a kapásjelzőnek kell világítania.)

13. A horgász a méretkorlátozással védett halat köteles azonnal a zsákmány betárolása után, de a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba bejegyezni. A fogási napló pontos vezetése minden horgász kötelessége, jogszabály által előírt szabályszerű vezetésének elmulasztása büntetendő.

A horgászat helyi feltételei:

14. Tilos a halászat bármi nemű alkalmazása, kivéve az ökológiai célú halászatot, a vízterületen csak horgászni lehet!

15. A vízterületen foglalt hely nincs, annak létesítése szigorúan TILOS, az érkezési sorrend a döntő! TILOS a holtág egyes szakaszait bárkinek is bármilyen célra lefoglalni, kisajátítani.

16. Elsődleges szabályként a vízterületen csak partról lehet horgászni, csónak a vízen nem tárolható, és abból horgászni tilos. Kivételes és indokolt esetekben viszont, egyéni kérelem és elbírálás során a közgyűlés felhatalmazása alapján, az elnökség a tiltás alól írásos felmentést adhat.

17. Az egyesület által kijelölt kíméleti területeken horgászni szigorúan TILOS!

18. Télen a lék horgászat szigorúan TILOS!

19. A vízbe bemenni, bent tartózkodni, úszni, vagy fürödni szigorúan TILOS!

20. A vízbe kutyát, egyéb állatott beengedni, beküldeni, bevinni, úsztatni, vagy fürdetni szigorúan TILOS! Állatot a vízparton csak úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat, és a többi horgászt ne zavarja!

21. Horgászat során a horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.

22. A holtágon etetőhajó használata, és a behordás bármely formájában TILOS!

23. A bedobott horgászkészséget a horgásznak csak olyan távolságra lehet elhagynia, hogy a kapást vizuálisan észlelhesse, biztonságosan be tudjon vágni és a hal fárasztását a leghamarabb elkezdhesse. Aki a horgászhelyét bármely okból hosszabb időre elhagyja úgy, hogy a horgászkészségeit nem látja, köteles azokat a vízből kivenni. A horgászbotok felügyeletét, használatát más személyre bízni vagy átadni szigorúan TILOS!

24. A vízparton, illetve a holtághoz tartozó területen a horgász, halfogásra kész állapotban lévő felszerelt botot nem, csak az általános horgászrendben meghatározott számú horgászbotot tarthatja össze-, illetve felszerelt horgászat kész állapotban.

25. Drót haltartó használata szigorúan TILOS!

26. Közös haltartó használata szigorúan TILOS!

27. A vízparton a horgász zsákmány eladása, gazdasági cseréje szigorúan TILOS!

28. A vízparton a horgász zsákmány másik horgásznak való átadása, vagy onnét más személlyel való elszállíttatása szigorúan TILOS!

29. A vízpartról a horgász a horgász zsákmányt horgászat közben vagy annak időszakos megszakításával nem, csak a horgászat végleges befejeztével szállíthatja el.

30. A kifogható és elvihető halak méret, súly és tilalmi időbeni korlátozásában elsősorban az általános törvényi szabályozás a meghatározó, de ponty és amur esetében egész évben érvényes, hogy a 5 kg feletti példányokat elvinni, betárolni tilos, azokat a kifogásukat követően a horog kíméletes eltávolítása, a hal mérlegelése és fényképezése után azonnali hatállyal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. A compót megtartani egész évben TILOS!

31. Felnőtt horgász két bottal, botonként két horoggal horgászhat. Naponta 2+1 db. darabszám korlátozás alá eső halat /naponta tehát összesen 3 db. nemes halat, de az egy fajhoz tartozó halak közül ez maximum csak 2 db. lehet/, és 5 kg. egyéb őshonos halat tarthat meg.

32. Ifjúsági, és turista horgászjeggyel rendelkező horgász egy bottal és két horoggal horgászhat. Naponta 1+1 db. darabszám korlátozás alá eső halat /naponta tehát összesen 2 db. nemes halat, de az egy fajhoz tartozó halak közül ez csak 1 db. lehet/, és 5 kg. egyéb őshonos halat tarthat meg.

33. Gyermek horgász csak a nevére kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy diákigazolvánnyal, állami horgászjeggyel és területi engedéllyel, egy bottal, azon 1 db. egyes horoggal, és csakis úszós készséggel horgászhat, napkeltétől napnyugtáig felnőtt kíséretében.

Gyermek engedéllyel az éjszakai horgászat TILOS, fenekező illetve pergető készség nem használható.

Amennyiben a horgászkészséggel nem az állami horgászjegyen és területi engedélyen megnevezett gyermek, hanem más gyermek, vagy személy, beleértve a kísérőt is, horgászik, vagy az engedélyes nem használható horgászkészséget használ, a területi engedélyt a helyszínen azonnal be kell vonni, és hatósági eljárást kell kezdeményezni!

A gyermek horgász naponta 1 db. darabszám korlátozás alá eső halat és 3 kg. egyéb őshonos halat tarthat meg.

34. Az egyesület a holtágba évente telepít a törvény által, és az elfogadott halgazdálkodási tervben meghatározott mennyiségű, fajú és életkorú halat. A telepítést követően a vízterületen 3 napig, beszámítva a telepítés napját is, horgászni TILOS! A telepítésekről és az ezekhez kapcsolódó tilalmi időkről az elnökség gondoskodik, és időben tájékoztatja a horgászokat a kihelyezett hirdető táblákon és interneten keresztül.

Környezetvédelmi szabályozás:

35. A területen mindenfajta természetkárosítás és szemetelés TILOS!

36. Szemetes horgászhelyen horgászni szigorúan TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint a horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni, vagy ha erre lehetőség van a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. Aki a fent leírtakkal ellentétesen cselekszik a területi engedélye a helyszínen bevonásra kerül, és ellene az egyesület fegyelmi eljárást kezdeményez.

37. A holtágon Stég valamint a parton bárminemű fix műtárgy építése TILOS.

38. A vízparton illetve annak közelében halat tisztítani szigorúan TILOS!

39. Sátort a parttól minimum 3 méter távolságra lehet felállítani a botok mögött saját felelősségre. A sátor helyfoglalás céljára nem használható!

40. A helyi horgászrend szabályait az elnökség nyomós okkal és indokolt esetben megváltoztathatja, amiről utólag a közgyűlésnek beszámolni, a hatálybalépés előtt, pedig a holtág partján található hirdetőtáblákon illetve az interneten azt kihirdetni köteles.

Sepsi Bertalan 

h. e. elnöke


Takács Károly

fegyelmi bizottság elnöke